Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Smjernice postupanja u iznenadnim kriznim situacijama za odgojno-obrazovne ustanove

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom

Pedagoški standardi normativi za osnovnu školu

Pravilnik o ishrani

Pravilnik o izboru direktora osnovne škole

Pravilnik o inkluziji

Pravilnik o izmjenam pravilnika o izboru imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola

Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno- obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja, logorovanja, društveno- korisnog rada i škole u prirodi

Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u KS

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnoj školi

Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Pravilnik o izboru nadležnostima i radu školskih odbora osnovnih škola KS

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ekskurzijama

Pravilnik o nostrifikaciji, ekvivalenciji inostranih svjedodžbi

Pravilnik o ocjenjivanju odgajatelja i nastavnika

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije

Pravilnik sa kriterijama za prijem radnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama u KS

Pravilnik o izboru, nadležnostima i radu školskih odbora osnovnih škola KS

Odluka 12

Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu 30_18

Posebni program Vlade KS za unapređenje inkluzije u KS

Pravilnik eksurzije i izleti 15_22

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Pravilnik o nostrifikaciji ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi 23_21

Pravilnik o primjen iinformacionog sistema Emis u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo

Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika 19_04

Pravilnik s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo

Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika 72_22

Kolektivni ugovor 24_2_2166_2022

Pravilik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelomično prestala potreba u os i sss